Aler­gia – co to jest?
Aler­gia jest nie­po­trzebną reak­cją orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję, tzw. aler­gen. W wyniku tej reak­cji u aler­gika roz­wija się sze­reg uciąż­li­wych obja­wów cho­ro­bo­wych, które w naj­ostrzej­szej for­mie mogą zagra­żać jego życiu. Zna­jąc mecha­ni­zmy powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii jeste­śmy w sta­nie - bada­jąc funk­cję komó­rek odpor­no­ścio­wych - okre­ślić, czy dana cho­roba ma pod­łoże aler­giczne i co jest źró­dłem alergii.
Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   O alergii ABC Alergii Newsy Główne

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel