Aler­geny krzy­żowe - sub­stan­cje o podob­nej budo­wie che­micz­nej, roz­po­zna­wane przez te same komórki układu odpor­no­ścio­wego; uczu­le­nie na jeden z aler­ge­nów krzy­żo­wych czę­sto powo­duje aler­gie na pozo­stałe sub­stan­cje z tej samej grupy; przy­kła­dem są związki zawarte w bana­nie i latek­sie albo w pyłku brzozy i marchwi.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel