Ala nie ma kota…

W ramach sze­rze­nia świa­do­mo­ści cho­rób aler­gicz­nych i edu­ko­wa­nia pacjen­tów i ich rodzin Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię roz­po­częła w dru­giej poło­wie 2012 roku akcję infor­ma­cyjną pod hasłem:
Ala nie ma kota…
(* bo ma alergię)

Akcja jest skie­ro­wana do rodzi­ców naj­młod­szych dzieci. Aby dotrzeć do jak naj­więk­szej liczby zain­te­re­so­wa­nych, pod­ję­li­śmy współ­pracę ze żłob­kami (na razie) na tere­nie Kra­kowa.  W ramach akcji pod­czas spo­tkań z dyrek­to­rami, wła­ści­cie­lami pla­có­wek, a przed wszyst­kim z rodzi­cami, roz­da­jemy mate­riały infor­ma­cyjne doty­czące  zagro­żeń aler­gicz­nych u dzieci. Akcja spo­tyka się z dużym zain­te­re­so­wa­niem wła­ści­cieli i dyrek­to­rów żłob­ków,  co jest odzwier­cie­dle­niem dużego zapo­trze­bo­wa­nia społecznego

Nadal spły­wają odpo­wie­dzi z poszcze­gól­nych pla­có­wek na nasz odzew. Jeżeli jesteś dyrektorem/właścicielem żłobka, lub rodzi­cem i chcesz aby Twój żło­bek przy­stą­pił do akcji - zgłoś się do nas:

Aktu­al­nie poszu­ku­jemy także wolon­ta­riu­szy chęt­nych wziąć udział w akcji - nie tylko z Krakowa.

Doce­lowo akcja będzie roz­sze­rzona na rodzi­ców dzieci przed­szkol­nych z Kra­kowa i oko­lic. W następ­nych eta­pach pra­gniemy objąć akcją Ala nie ma kota rów­nież inne obszary Polski.

Na stro­nie Fun­da­cji będziemy na bie­żąco publi­ko­wać listę pla­có­wek bio­rą­cych udział w naszej akcji.

Opublikowane 13 grudnia 2012 w kategorii   Projekty Fundacji Fundacja

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta