Akcja „Masz aler­gię na stary telefon?”

Zgod­nie z reko­men­da­cjami anty­aler­gicz­nymi - naj­waż­niej­sze jest uni­ka­nie aler­genu, dla­tego… PRZEKAŻ SWOJĄ STARĄ KOMÓRKĘ na dzia­łal­ność Fun­da­cji Poko­nać Alergię!

Akcję pro­wa­dzimy przy współ­pracy z firmą Gre­en­fone, która poprzez por­tal Sta­ry­Te­le­fon zaj­muje się pro­fe­sjo­nal­nym recyc­lin­giem telefonów.

Dołącz do akcji “MASZ ALERGIĘ NA STARY TELEFON?” - są trzy pro­ste możliwości:

1. Prze­każ swój stary tele­fon (bez opłat pocz­to­wych) w spe­cjal­nej koper­cie zamó­wio­nej tutaj: https://www.starytelefon.pl/Fundacje?id=29

albo

2. Jeśli chcesz jesz­cze bar­dziej pomóc - możesz otrzy­mać więk­szą liczbę kopert do roz­da­nia zna­jo­mym i rodzi­nie .
Pro­simy o kon­takt mailem: fundacja@pokonacalergie.org (z dopi­skiem “Masz aler­gię na stary telefon?”).

albo

3. Możesz też zapro­sić swo­ich zna­jo­mych do wzię­cia udziału w naszej akcji
- im wię­cej osób o niej usły­szy, tym wię­cej zbie­rzemy w ten spo­sób na cele Fundacji

DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ POMOC

https://www.facebook.com/events

 

Opublikowane 20 stycznia 2014 w kategorii   Projekty Fundacji Fundacja

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta